Miejskie Przedszkole nr 4 w Ciechanowie

Skargi i wnioski

Dyrektor przedszkola przyjmuje interesantów w każdy poniedziałek

w godzinach od 8:00 do 9:00

Skargi i wnioski można kierować na adres email: przedszkolenr.4@poczta.onet.pl

lub telefonicznie i faxem: 23 672 54 55

Procedura przyjmowania skarg i wniosków

PRODECDURA PRZYJMOWANIA, ROZPATRYWANIA I KOORDYNOWANIA    RPOZPATRYWANIA  SKARG I WNIOSKÓW  

                   W MIESJKIM PRZEDSZKOLU NR 4 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W CIECHANOWIE.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia  14 czerwca 1960 roku Kodeks Postępowania Administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000 roku Nr 98 poz. 1071 ze zmianami)                                                          Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 roku w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz. U. z 2002 roku Nr 5 poz. 46).

Rozdział I

 1. W Miejskim Przedszkolu Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi w Ciechanowie skargi i wnioski przyjmowane są przez :
 1. dyrektora przedszkola  w  poniedziałek  w godzinach   8.00 do 9.00
 2. samodzielnego referenta codziennie w godzinach pracy.
 1. Skargi i wnioski mogą być wnoszone :
 1. pisemnie
 2. ustanie do  protokołu.
 1. Skargi i wnioski nie należące do kompetencji naszej  placówki przekazywane są do wnoszącego ze wskazaniem właściwego adresata.
 2. Skargi i wnioski nie zawierające imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpatrywania .
 3. Pracownik prowadzący rejestr skarg i wniosków w sekretariacie przedszkola rejestruje je poprzez wpisanie ich do rejestru  i przekazuje  Dyrektorowi  przedszkola oraz zainteresowanemu.

Rozdział II

Kwalifikowanie   skarg i wniosków.

 1. Kwalifikacji spraw dokonuje Dyrektor  przedszkola.
 2. Skargę/wniosek  nie należącą do  kompetencji  naszej placówki należy zarejestrować, następnie przesłać do wnoszącego ze wskazaniem właściwego organu.
 3. Skarga/wniosek nie zawierająca imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego- anonim – po dokonaniu rejestracji pozostaje bez rozpatrywania. Jest kierowana do dyrektora przedszkola, który może wykorzystać informacje  zawarte w skardze/wniosku, w ramach pełnionego nadzoru pedagogicznego.
 4. Skargi/wnioski nie opatrzone tytułem skarga/wniosek klasyfikuje się jako interwencję, o czym powiadamia się wnoszącego.

Rozdział III.

Rozpatrywanie skarg i wniosków.

1.Z wyjaśnienia  skargi/wnioski  należy sporządzić dokumentację zawierającą:

 1. oryginał skargi/wniosku;
 2. notatkę służbową  informującą o sposobie załatwienia skargi/wniosku i wynikach postępowania  wyjaśniającego;
 3. materiały pomocnicze  zebrane w trakcie wyjaśniania skargi/wniosku (oświadczenia, opinie, kserokopie dokumentów, wyciągi);
 4. odpowiedź do wnoszącego, informującą o sposobie  rozstrzygnięcia sprawy wraz z urzędowo potwierdzonym jej wysłaniem,
 5. pismo do organu prowadzącego – jeśli wymaga tego sprawa.

2. Odpowiedź do wnoszącego powinna zawiera              ć  :

       a) oznaczenie organu, od którego pochodzi;

       b)  wyczerpującą informację  o sposobie załatwienia sprawy z odniesieniem się do   wszystkich

            zarzutów/wniosków  zawartych  w skardze/wniosku    zawierającej pisemne uzasadnienie,

            jeżeli skarga/ wniosek została załatwiona  odmownie; 

        c) imię i nazwisko, podpis i stanowisko osoby upoważnionej do załatwienia skargi.

 

3. Przed wysłaniem odpowiedzi do osoby wnoszącej, Dyrektor parafuje ją.

 

 1. Pełną dokumentację po zakończeniu  sprawy , Dyrektor przedszkola składa osobiście u osoby rejestrującej  skargi/wnioski, nie później niż 7 dni po upływie terminu jej załatwienia, potwierdzając ten fakt własnoręcznym podpisem .
 1.  Skargi i odpowiedzi nie są  gromadzone w odrębnej teczce.
 2.  W przypadku wydania nauczycielowi/pracownikowi zaleceń przez osobę rozpatrującą skargę/wniosek należy kopię tego pisma  dołączyć do dokumentacji wymienionej w  punk. 4.
 3. Kontrolę z wykonania wydanych zaleceń przeprowadza osoba wydająca je (dyrektor).
 4. Za jakość i prawidłowe wykonanie, załatwienie skargi odpowiadają osoby, na które dekretowano skargę wniosek.
 5. Kontrolę nad realizacją rozpatrywania skarg/wniosków sprawuje  Dyrektor Miejskiego Przedszkola nr 4 z Oddziałami integracyjnymi w Ciechanowie .

Rozdział IV.

Terminy rozpatrywania skarg i wniosków

Ustala się następujące terminy rozpatrywania skarg i wniosków:

 1. Do 1 miesiąca, gdy wszczyna się postępowanie wyjaśniające;
 2. Do dwóch miesięcy, gdy skarga, wniosek jest szczególnie skomplikowana
 3. Do siedmiu dni należy:
 1. Zwrócić/skargę wniosek wnoszącemu ze wskazanie właściwego organu, jeżeli skarga wniosek  została skierowana do niewłaściwego organu,
 2. Przesłać informację do wnoszącego o przesunięciu terminu załatwienia skargi/wniosku z podaniem powodu przesunięcia – jeżeli nie ma możliwości ich załatwienia  w określonym terminie;
 3. Zwrócić się z prośbą do osoby wnoszącej o przesłanie dodatkowych informacji

dotyczących skargi/wniosku,

 1.  Udzielić odpowiedzi w przypadku  ponowienia skargi/wniosku, w której brak jest wskazania nowych okoliczności sprawy.

 

 

 

 

 

Załącznik nr 1

 

 

Protokół przyjęcia skargi ustnej

 

Ciechanów  , dnia ..............................................

Sygnatura dokumentu:

Przyjęcie ustnej skargi/wniosku do protokołu

 

 1. Imię i nazwisko osoby wnoszącej skargę / wniosek

 

......................................................................................................................................................

 1. Adres, telefon kontaktowy

 

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

 1. Imię i nazwisko, stanowisko służbowe osoby przyjmującej skargę/wniosek

 

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

 

Treść skargi/wniosku:

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

 

 

 

Podpis osoby składającej Podpis osoby przyjmującej

skargę/wniosek skargę /wniosek

........................................ .................................................

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 2

 

 

Protokół rejestracji skargi/ wniosku

 

 

Ciechanów , dnia ..............................................

Sygnatura dokumentu:

Protokół rejestracji skargi/ wniosku

 

1. Data przyjęcia (wpływu) skargi/wniosku .......................................................................................

2. Dane osoby składającej skargę/wniosek

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

 

3. Dane osoby przyjmującej skargę/wniosek

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

Forma skargi/wniosku

......................................................................................................................................................

 

4. Temat (streszczenie) skargi/wniosku

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

 

 

 

 

Podpis osoby rejestrującej skargę

…………………………………………………

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                            

                                                                                                                       Ciechanów,  29.  09.2011

 

                                      ZA R Z Ą D Z E N I E  NR   10/2011

Dyrektora Miejskiego Przedszkola Nr 4

z Oddziałami Integracyjnymi

 w Ciechanowie

z dnia 29 września  2011  roku.

 

W sprawie: wprowadzenia i zatwierdzenia procedury przyjmowania, rozpatrywania i koordynowania rozpatrywania skarg i wniosków w Miejskim Przedszkolu Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi w Ciechanowie.

 

         Na podstawie  ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks Postępowania Administracyjnego tekst jednolity Dz. U. z 2000 r Nr 98 poz. 1071 oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 roku w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków Dz. U. z 2002 r Nr 5 poz. 46)  zarządzam co następuje :

§ 1

Wprowadzić i zatwierdzić procedury przyjmowania, rozpatrywania i koordynowania rozpatrywania skarg i wniosków  w Miejskim Przedszkolu Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi w Ciechanowie w brzmieniu załącznika  do zarządzenia .

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem  podpisania .

Data stworzenia : 2014-04-03 10:18 Autor : Krystyna Chodkowska Data publikacji : 2014-04-03 10:18 Osoba udostępniająca na stronie : Administrator Data ostatniej modyfikacji : 2018-03-08 12:33 Osoba modyfikująca : Krystyna Chodkowska